Filtry
Tylko w tytułach
Kategorie imprez
Festiwal
Kabaret
Koncert
Konkurs
Spektakl
Warsztaty
Wystawa
Plener
Inne
Generic filters
Tylko w tytułach
Kategorie imprez
Festiwal
Kabaret
Koncert
Konkurs
Spektakl
Warsztaty
Wystawa
Plener
Inne
Szukaj
Close this search box.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1 Administrator danych osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórski Ośrodek Kultury (dalej: ZOK) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Zielonej Górze pod numerem 2/92.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawach dotyczących danych osobowych i ochrony prywatności jest możliwy w siedzibie ZOK lub za pośrednictwem adresu e-mail: zok@zok.com.pl.

§2 Definicje

Definicje:

 1. Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu lub treści zapisów Polityki,
 2. Dane – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszej Polityki, pozwalające na Pani/Pana identyfikację jako osoby fizycznej np. Pani/Pana imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, ale także w określonych sytuacjach cookies, dane o wykorzystaniu, itp.
 3. Osoba upoważniona – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych. Osobą upoważnioną może być pracownik ZOK, osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, a także osoba odbywająca wolontariat, praktykę lub staż;
 4. Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;
 5. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 6. Strona internetowa ZOK – zok.com.pl oraz strony poświęcone bezpośrednio projektom organizowanym przez ZOK,
 7. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej ZOK,
 8. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§3 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

ZOK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pani/Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu zawarcia oraz wykonania umowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • PESEL lub NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego,
 • numer umowy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również inne dane osobowe, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania może być art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu kontaktu telefonicznego/mailowego w sprawach związanych z wykonaniem umowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu wystawienia rachunku lub faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowegoa także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat od zakończeniu roku w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z wykonania umowy, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. firma,
 3. adres zamieszkania lub adres siedziby,
 4. NIP,
 5. PESEL,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W celu badania satysfakcji z działalności prowadzonej przez ZOK przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • ewentualnie dane firmy/organizacji, oraz adres zamieszkania lub adres siedziby.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest poznanie opinii Pani/Pana na temat prowadzonej przez niego działalności kulturalnej, aby dostosować się do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych odbiorców kultury).

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

 

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko lub ewentualnie firmę,
 • adres zamieszkania lub siedzibę,
 • numer PESEL lub numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer umowy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym osób korzystających z działalności prowadzonej przez ZOK i osób trzecich.

W celu przyjęcia zgłoszenia na projekty, warsztaty, szkolenia, wydarzenia, imprezy kulturalne, artystyczne lub edukacyjne organizowane przez ZOK przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) lub pkt b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, wypełnienie zgłoszenia jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer umowy,
 • adres e-mail,

 

– na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

W celu skorzystania ze sklepu internetowego, sprzedaży biletów telefonicznie/elektronicznie na wydarzenia, imprezy kulturalne lub artystyczne organizowane przez ZOKa także płatności za sprzedane bilety/produkty, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
 • adres e-mail,
 • numer rachunku bankowego,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) lub pkt b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody lub w wypadku pkt b), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu zamieszczenia przez Pana/Panią komentarza na profilach społecznościowych ZOK przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

W celu administrowania stroną internetową ZOK przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

 

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do ZOK. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest administrowanie stroną internetową).

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przetwarzamy dane osobowe, jak:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

W celu przesyłania newslettera przetwarzamy dane osobowe, jak:

 • adres e-mail;

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

§4 Pliki Cookies

 1. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Danych Osobowych.
 2. Administrator Danych Osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej ZOK.
 3. Administrator Danych Osobowych informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej ZOK przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator Danych Osobowych wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora Danych Osobowych, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony internetowej ZOK wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora Danych Osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6 Zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych

 1. Wszelkie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. ZOK przed rozpoczęciem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
 3. Zebrane dane osobowe są przetwarzane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich dane zostały zebrane.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane nie są udostępniane bez Pani/Pana zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom lub podmiotom upoważnionym zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej (w formie pisemnej/papierowej).
 8. Przysługują Pani/Panu wszelkie uprawnienia wynikające z RODO, o których szerzej w § 8 niniejszej Polityki.
 9. ZOK weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego Pani/Pana żądania związanego z ochroną Pani/Pana danych osobowych.
 10. ZOK zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Pani/Pana danych za pomocą przyjętych procedur odpowiadających ryzyku naruszenia Pani/Pana praw i wolności w skutek przetwarzania przez nią Pani/Pana danych osobowych.

§7 Prywatność dzieci

 1. Celem polityki ZOK jest unikanie zbierania lub wykorzystywania danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat, chyba że zgodę na ich przetwarzanie wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 2. W przypadku, gdy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności dotyczą także danych osobowych dziecka.
 3. Jeśli odkryjemy, że dziecko w wieku poniżej 16 lat wysłało zapytanie e-mail do ZOK, lub w jakikolwiek inny sposób przekazało swoje dane osobowe ZOK, bez uprzedniej zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, usuniemy dane osobowe dziecka z naszych baz danych tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
 4. W przypadku, gdyby osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem przypuszczały, że ich dziecko przekazało ZOK dane osobowe, a miało to miejsce bez ich zgody, są proszeni o niezwłoczny kontakt z ZOK celem złożenia pisemnego żądania ich usunięcia.

§8 Udostępnianie danych

 1. Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych usługodawców, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującemu z nami prawnikowi, który realizuje usługi obsługi prawnej ZOK, bankom realizującym płatności z tytułu wykonanych umów, nabytych usług lub towarów, firmie hostingowej prowadzącej stronę internetową ZOK, firmie dostarczającej ZOK usługi poczty elektronicznej, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi na rzecz ZOK, a także jeżeli będzie to wymagane, instytucjom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności ZOK (oczywiście z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa).
 2. Niezależnie od powyższego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy zobowiązani przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom. W konsekwencji trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo wnikliwie, aby przypadkiem nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 3. Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Pani/Pana dane będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych.
 4. W każdym wypadku wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

§9 Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do cofnięcia zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

W takim wypadku może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę w siedzibie ZOK, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownie. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem, tzn. odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 1.     prawo do wniesienia:              
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów ZOK z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne do w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Pani/Pana żądanie ZOK dokonuje ich sprostowania;
 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych, jeśli Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a ZOK nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pani/Pana zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Pani/Pana danych lub konieczność usunięcia Pani/Pana danych wynika z obowiązku prawnego;
 4. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Panią/Pana w formacie do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia ich innemu dostawcy usług;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli ma Pani/Pan zastrzeżenia co do prawidłowości Pani/Pana danych;
 • jeśli uważa Pani/Pan, że nie powinniśmy przetwarzać Pani/Pana danych, ale jednocześnie nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Pani/Pan potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli został przez Panią/Pana wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 1. Ze swoich uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie ZOK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
 2. ZOK niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pani/Pana żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do ZOK żądań.
 3. W celu realizacji Pani/Pana żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pani/Pana tożsamości, aby Pani/Pana dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 4. Jeżeli Pani/Pana żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, ZOK może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

§10 Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z naszej działalności i tak np.:

a/ aby zawrzeć z nami umowę, konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL lub NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

b/ aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru PESEL lub NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

c/ aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z wykonaniem umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

d/  jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać newslettera na adres e-mail, konieczne jest podanie adresu e-mail  – bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.

§11 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczymy — poprzez pseudonimizację.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy próbach zawarcia umowy, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy oraz w odniesieniu do danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału wydarzeniu, itp. organizowanym przez ZOK;
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

§12 Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że ZOK identyfikuje przypadki, w których dokonywane będzie profilowanie przetwarzanych danych oraz posiada mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji ZOK postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

§14 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności, o charakterze innym niż redakcyjny, zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

§1 Administrator danych osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórski Ośrodek Kultury (dalej: ZOK) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Zielonej Górze pod numerem 2/92.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawach dotyczących danych osobowych i ochrony prywatności jest możliwy w siedzibie ZOK lub za pośrednictwem adresu e-mail: zok@zok.com.pl.

§2 Definicje

Definicje:

 1. Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu lub treści zapisów Polityki,
 2. Dane – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszej Polityki, pozwalające na Pani/Pana identyfikację jako osoby fizycznej np. Pani/Pana imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, ale także w określonych sytuacjach cookies, dane o wykorzystaniu, itp.
 3. Osoba upoważniona – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych. Osobą upoważnioną może być pracownik ZOK, osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, a także osoba odbywająca wolontariat, praktykę lub staż;
 4. Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;
 5. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 6. Strona internetowa ZOK – zok.com.pl oraz strony poświęcone bezpośrednio projektom organizowanym przez ZOK,
 7. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej ZOK,
 8. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§3 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

ZOK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pani/Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu zawarcia oraz wykonania umowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • PESEL lub NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego,
 • numer umowy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również inne dane osobowe, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania może być art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu kontaktu telefonicznego/mailowego w sprawach związanych z wykonaniem umowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu wystawienia rachunku lub faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowegoa także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat od zakończeniu roku w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z wykonania umowy, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. firma,
 3. adres zamieszkania lub adres siedziby,
 4. NIP,
 5. PESEL,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W celu badania satysfakcji z działalności prowadzonej przez ZOK przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • ewentualnie dane firmy/organizacji, oraz adres zamieszkania lub adres siedziby.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest poznanie opinii Pani/Pana na temat prowadzonej przez niego działalności kulturalnej, aby dostosować się do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych odbiorców kultury).

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

 

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko lub ewentualnie firmę,
 • adres zamieszkania lub siedzibę,
 • numer PESEL lub numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer umowy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym osób korzystających z działalności prowadzonej przez ZOK i osób trzecich.

W celu przyjęcia zgłoszenia na projekty, warsztaty, szkolenia, wydarzenia, imprezy kulturalne, artystyczne lub edukacyjne organizowane przez ZOK przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) lub pkt b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, wypełnienie zgłoszenia jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer umowy,
 • adres e-mail,

 

– na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

W celu skorzystania ze sklepu internetowego, sprzedaży biletów telefonicznie/elektronicznie na wydarzenia, imprezy kulturalne lub artystyczne organizowane przez ZOKa także płatności za sprzedane bilety/produkty, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
 • adres e-mail,
 • numer rachunku bankowego,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) lub pkt b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody lub w wypadku pkt b), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu zamieszczenia przez Pana/Panią komentarza na profilach społecznościowych ZOK przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

W celu administrowania stroną internetową ZOK przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

 

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do ZOK. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest administrowanie stroną internetową).

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przetwarzamy dane osobowe, jak:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

W celu przesyłania newslettera przetwarzamy dane osobowe, jak:

 • adres e-mail;

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

§4 Pliki Cookies

 1. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Danych Osobowych.
 2. Administrator Danych Osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej ZOK.
 3. Administrator Danych Osobowych informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej ZOK przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator Danych Osobowych wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora Danych Osobowych, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony internetowej ZOK wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora Danych Osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6 Zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych

 1. Wszelkie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. ZOK przed rozpoczęciem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
 3. Zebrane dane osobowe są przetwarzane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich dane zostały zebrane.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane nie są udostępniane bez Pani/Pana zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom lub podmiotom upoważnionym zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej (w formie pisemnej/papierowej).
 8. Przysługują Pani/Panu wszelkie uprawnienia wynikające z RODO, o których szerzej w § 8 niniejszej Polityki.
 9. ZOK weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego Pani/Pana żądania związanego z ochroną Pani/Pana danych osobowych.
 10. ZOK zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Pani/Pana danych za pomocą przyjętych procedur odpowiadających ryzyku naruszenia Pani/Pana praw i wolności w skutek przetwarzania przez nią Pani/Pana danych osobowych.

§7 Prywatność dzieci

 1. Celem polityki ZOK jest unikanie zbierania lub wykorzystywania danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat, chyba że zgodę na ich przetwarzanie wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 2. W przypadku, gdy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności dotyczą także danych osobowych dziecka.
 3. Jeśli odkryjemy, że dziecko w wieku poniżej 16 lat wysłało zapytanie e-mail do ZOK, lub w jakikolwiek inny sposób przekazało swoje dane osobowe ZOK, bez uprzedniej zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, usuniemy dane osobowe dziecka z naszych baz danych tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
 4. W przypadku, gdyby osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem przypuszczały, że ich dziecko przekazało ZOK dane osobowe, a miało to miejsce bez ich zgody, są proszeni o niezwłoczny kontakt z ZOK celem złożenia pisemnego żądania ich usunięcia.

§8 Udostępnianie danych

 1. Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych usługodawców, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującemu z nami prawnikowi, który realizuje usługi obsługi prawnej ZOK, bankom realizującym płatności z tytułu wykonanych umów, nabytych usług lub towarów, firmie hostingowej prowadzącej stronę internetową ZOK, firmie dostarczającej ZOK usługi poczty elektronicznej, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi na rzecz ZOK, a także jeżeli będzie to wymagane, instytucjom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności ZOK (oczywiście z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa).
 2. Niezależnie od powyższego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy zobowiązani przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom. W konsekwencji trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo wnikliwie, aby przypadkiem nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 3. Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Pani/Pana dane będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych.
 4. W każdym wypadku wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

§9 Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do cofnięcia zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

W takim wypadku może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę w siedzibie ZOK, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownie. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem, tzn. odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 1.     prawo do wniesienia:              
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów ZOK z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne do w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Pani/Pana żądanie ZOK dokonuje ich sprostowania;
 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych, jeśli Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a ZOK nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pani/Pana zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Pani/Pana danych lub konieczność usunięcia Pani/Pana danych wynika z obowiązku prawnego;
 4. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Panią/Pana w formacie do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia ich innemu dostawcy usług;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli ma Pani/Pan zastrzeżenia co do prawidłowości Pani/Pana danych;
 • jeśli uważa Pani/Pan, że nie powinniśmy przetwarzać Pani/Pana danych, ale jednocześnie nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Pani/Pan potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli został przez Panią/Pana wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 1. Ze swoich uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie ZOK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
 2. ZOK niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pani/Pana żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do ZOK żądań.
 3. W celu realizacji Pani/Pana żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pani/Pana tożsamości, aby Pani/Pana dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 4. Jeżeli Pani/Pana żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, ZOK może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

§10 Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z naszej działalności i tak np.:

a/ aby zawrzeć z nami umowę, konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL lub NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

b/ aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru PESEL lub NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

c/ aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z wykonaniem umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

d/  jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać newslettera na adres e-mail, konieczne jest podanie adresu e-mail  – bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.

§11 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczymy — poprzez pseudonimizację.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy próbach zawarcia umowy, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy oraz w odniesieniu do danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału wydarzeniu, itp. organizowanym przez ZOK;
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

§12 Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że ZOK identyfikuje przypadki, w których dokonywane będzie profilowanie przetwarzanych danych oraz posiada mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji ZOK postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

§14 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności, o charakterze innym niż redakcyjny, zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

§1 Administrator danych osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórski Ośrodek Kultury (dalej: ZOK) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Zielonej Górze pod numerem 2/92.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawach dotyczących danych osobowych i ochrony prywatności jest możliwy w siedzibie ZOK lub za pośrednictwem adresu e-mail: zok@zok.com.pl.

§2 Definicje

Definicje:

 1. Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu lub treści zapisów Polityki,
 2. Dane – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszej Polityki, pozwalające na Pani/Pana identyfikację jako osoby fizycznej np. Pani/Pana imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, ale także w określonych sytuacjach cookies, dane o wykorzystaniu, itp.
 3. Osoba upoważniona – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych. Osobą upoważnioną może być pracownik ZOK, osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, a także osoba odbywająca wolontariat, praktykę lub staż;
 4. Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;
 5. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 6. Strona internetowa ZOK – zok.com.pl oraz strony poświęcone bezpośrednio projektom organizowanym przez ZOK,
 7. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej ZOK,
 8. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§3 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

ZOK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pani/Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu zawarcia oraz wykonania umowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • PESEL lub NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego,
 • numer umowy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również inne dane osobowe, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania może być art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu kontaktu telefonicznego/mailowego w sprawach związanych z wykonaniem umowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu wystawienia rachunku lub faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowegoa także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat od zakończeniu roku w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z wykonania umowy, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. firma,
 3. adres zamieszkania lub adres siedziby,
 4. NIP,
 5. PESEL,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W celu badania satysfakcji z działalności prowadzonej przez ZOK przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • ewentualnie dane firmy/organizacji, oraz adres zamieszkania lub adres siedziby.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest poznanie opinii Pani/Pana na temat prowadzonej przez niego działalności kulturalnej, aby dostosować się do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych odbiorców kultury).

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

 

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko lub ewentualnie firmę,
 • adres zamieszkania lub siedzibę,
 • numer PESEL lub numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer umowy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym osób korzystających z działalności prowadzonej przez ZOK i osób trzecich.

W celu przyjęcia zgłoszenia na projekty, warsztaty, szkolenia, wydarzenia, imprezy kulturalne, artystyczne lub edukacyjne organizowane przez ZOK przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) lub pkt b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, wypełnienie zgłoszenia jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer umowy,
 • adres e-mail,

 

– na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

W celu skorzystania ze sklepu internetowego, sprzedaży biletów telefonicznie/elektronicznie na wydarzenia, imprezy kulturalne lub artystyczne organizowane przez ZOKa także płatności za sprzedane bilety/produkty, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
 • adres e-mail,
 • numer rachunku bankowego,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) lub pkt b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody lub w wypadku pkt b), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu zamieszczenia przez Pana/Panią komentarza na profilach społecznościowych ZOK przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

W celu administrowania stroną internetową ZOK przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

 

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do ZOK. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZOK jest administrowanie stroną internetową).

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przetwarzamy dane osobowe, jak:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

W celu przesyłania newslettera przetwarzamy dane osobowe, jak:

 • adres e-mail;

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

§4 Pliki Cookies

 1. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Danych Osobowych.
 2. Administrator Danych Osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej ZOK.
 3. Administrator Danych Osobowych informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej ZOK przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator Danych Osobowych wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora Danych Osobowych, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony internetowej ZOK wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora Danych Osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6 Zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych

 1. Wszelkie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. ZOK przed rozpoczęciem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
 3. Zebrane dane osobowe są przetwarzane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich dane zostały zebrane.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane nie są udostępniane bez Pani/Pana zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom lub podmiotom upoważnionym zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej (w formie pisemnej/papierowej).
 8. Przysługują Pani/Panu wszelkie uprawnienia wynikające z RODO, o których szerzej w § 8 niniejszej Polityki.
 9. ZOK weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego Pani/Pana żądania związanego z ochroną Pani/Pana danych osobowych.
 10. ZOK zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Pani/Pana danych za pomocą przyjętych procedur odpowiadających ryzyku naruszenia Pani/Pana praw i wolności w skutek przetwarzania przez nią Pani/Pana danych osobowych.

§7 Prywatność dzieci

 1. Celem polityki ZOK jest unikanie zbierania lub wykorzystywania danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat, chyba że zgodę na ich przetwarzanie wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 2. W przypadku, gdy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności dotyczą także danych osobowych dziecka.
 3. Jeśli odkryjemy, że dziecko w wieku poniżej 16 lat wysłało zapytanie e-mail do ZOK, lub w jakikolwiek inny sposób przekazało swoje dane osobowe ZOK, bez uprzedniej zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, usuniemy dane osobowe dziecka z naszych baz danych tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
 4. W przypadku, gdyby osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem przypuszczały, że ich dziecko przekazało ZOK dane osobowe, a miało to miejsce bez ich zgody, są proszeni o niezwłoczny kontakt z ZOK celem złożenia pisemnego żądania ich usunięcia.

§8 Udostępnianie danych

 1. Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych usługodawców, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującemu z nami prawnikowi, który realizuje usługi obsługi prawnej ZOK, bankom realizującym płatności z tytułu wykonanych umów, nabytych usług lub towarów, firmie hostingowej prowadzącej stronę internetową ZOK, firmie dostarczającej ZOK usługi poczty elektronicznej, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi na rzecz ZOK, a także jeżeli będzie to wymagane, instytucjom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności ZOK (oczywiście z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa).
 2. Niezależnie od powyższego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy zobowiązani przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom. W konsekwencji trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo wnikliwie, aby przypadkiem nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 3. Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Pani/Pana dane będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych.
 4. W każdym wypadku wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

§9 Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do cofnięcia zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

W takim wypadku może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę w siedzibie ZOK, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownie. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem, tzn. odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 1.     prawo do wniesienia:              
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów ZOK z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne do w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Pani/Pana żądanie ZOK dokonuje ich sprostowania;
 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych, jeśli Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a ZOK nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pani/Pana zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Pani/Pana danych lub konieczność usunięcia Pani/Pana danych wynika z obowiązku prawnego;
 4. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Panią/Pana w formacie do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia ich innemu dostawcy usług;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli ma Pani/Pan zastrzeżenia co do prawidłowości Pani/Pana danych;
 • jeśli uważa Pani/Pan, że nie powinniśmy przetwarzać Pani/Pana danych, ale jednocześnie nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Pani/Pan potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli został przez Panią/Pana wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 1. Ze swoich uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie ZOK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
 2. ZOK niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pani/Pana żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do ZOK żądań.
 3. W celu realizacji Pani/Pana żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pani/Pana tożsamości, aby Pani/Pana dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 4. Jeżeli Pani/Pana żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, ZOK może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

§10 Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z naszej działalności i tak np.:

a/ aby zawrzeć z nami umowę, konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL lub NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

b/ aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru PESEL lub NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

c/ aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z wykonaniem umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

d/  jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać newslettera na adres e-mail, konieczne jest podanie adresu e-mail  – bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.

§11 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczymy — poprzez pseudonimizację.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy próbach zawarcia umowy, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy oraz w odniesieniu do danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału wydarzeniu, itp. organizowanym przez ZOK;
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

§12 Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że ZOK identyfikuje przypadki, w których dokonywane będzie profilowanie przetwarzanych danych oraz posiada mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji ZOK postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

§14 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności, o charakterze innym niż redakcyjny, zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
Skip to content